You may not view this page using Internet Explorer. (traducere în română)

I have deliberately blocked access to anyone attempting to view this page using Internet Explorer. Please consider installing a free software browser such as Firefox. Following is an explanation of my decision.

Internet Explorer is not free software. Its users, yourself included, lack the freedom to study, copy, change and redistribute modified copies of this program. This has severe implications for you as a web surfer and for myself as a website developer. When you use Internet Explorer, as well as the operating system it runs on (some variant of Windows), you essentially agree to run programs with undisclosed capabilities and weaknesses. In principle, the software you are running can have malicious features, because nobody can study the source code and see how it is built. This isn't some hypothetical paranoia; it has happened in practice too. Your computer collects data about you and sends it to Microsoft without asking for your permission or at least notifying you.

Equally bad are the security flaws. No piece of software is ever perfectly secure. Internet Explorer, Windows, Firefox, GNU/Linux all have had security flaws which, under the right circumstances, can allow a malicious user to infect or even take control of your computer. With free software, security flaws are patched within hours from being discovered, because anyone can analyze the code, find the problem and submit a patch to the original developers. This often happens in practice; the world is full of well-intended people who can fix broken software or at least file a bug report about it. But proprietary software does not enjoy these benefits. Only Microsoft can fix flaws in Internet Explorer and in Windows, and it does so according to its own schedule (which can be never).

From my point of view as the creator of this and other websites, Internet Explorer also poses a standards problem. When you load a web page, what happens under the hood is that the server gives your browser a document including all the elements on the page (text, graphics etc.) as well as formatting and positioning instructions (colors, borders, fonts etc.). The browser's task is to display the page according to these specifications. Now, there are dozens of browsers out there. Firefox and Internet Explorer hold the largest market share, but there are many more. And naturally, no browser can be perfectly standards-compliant, because the standards are overwhelmingly huge. So some pages look more or less broken in some browsers. When I create a webpage, I write it according to the standards and I can trust that it will render well in as many web browsers as possible. With Firefox in particular, I can actually load the page and make sure it looks well with my own eyes. But I have no way of seeing how my page looks in Internet Explorer and in other proprietary browsers, because I cannot run these programs in good conscience.

Proprietary software is evil. It is cosmeticized and it is hard to think of it as evil, because its agents are nice intelligent people who appear to do nothing worse than sitting at their computers typing. But it is evil nonetheless. From a social perspective, it undermines the human spirit of sharing and collaboration; it deforms our notion of intellectual property; and, when a friend asks me for a copy of the program, it makes me choose between being a bad friend or a bad citizen. From a moral point of view, it instills a perverted concept in the mind of an entire generation: that somebody can show me a document and at the same time prevent me from repeating the information I learn (how's that for free speech?). From a technical perspective, it leads to an escalation of patent wars; and it holds back progress by actually investing time and effort to make something illegal that can often be accomplished with the push of a button.

So please consider switching to a free software browser.

Nu puteţi vedea această pagină cu Internet Explorer.

Am blocat intenţionat accesul vizitatorilor care încearcă să vadă această pagină cu Internet Explorer. Vă rog să încercați să instalați un browser „software liber”, cum ar fi Firefox. Vă prezint o explicație a deciziei mele.

Internet Explorer nu este software liber. Utilizatorii săi, inclusiv dumneavoastră, nu au libertatea de a studia, copia, modifica și redistribui copii modificate ale acestui program. Aceasta are implicații grave pentru dumneavoastră ca navigator pe Internet și pentru mine ca dezvoltator de siteuri web. Când folosiți Internet Explorer, ca și sistemul de operare pe care rulează (una din versiunile de Windows), sunteți de acord, în esență, să rulați programe cu funcționalitate și slăbiciuni necunoscute. În principiu, softwareul pe care îl folosiți poate avea comportări rău-intenționate, pentru că nimeni nu poate să studieze codul-sursă ca să vadă cum este construit. Aceasta nu este numai paranoia ipotetică; s-a întâmplat și în practică. Calculatorul dumneavoastră colectează date despre dumneavoastră și le trimite la Microsoft fără să vă întrebe sau măcar să vă anunțe.

La fel de rele sunt defectele de securitate. Nici un program nu a fost vreodată perfect sigur. Internet Explorer, Windows, Firefox, GNU/Linux, toate au avut probleme de securitate care, în circumstanțele potrivite, îi pot permite unui atacator să vă infecteze calculatorul sau chiar să-i preia controlul. În cazul softwareului liber, defectele de securitate sunt reparate în câteva ore de la descoperirea lor, pentru că oricine poate să analizeze codul, să depisteze problema și să trimită un patch (un set de modificări) dezvoltatorilor originali. Acest lucru se întâmplă des în practică; lumea este plină de oameni bine intenționați care știu să repare probleme de software sau cel puțin să le raporteze. Dar softwareul brevetat nu capătă aceste beneficii. Doar Microsoft poate repara defecte în Internet Explorer și în Windows și ei fac asta conform agendei lor (uneori niciodată).

Din punctul meu de vedere ca autor al acestui site și al altora, Internet Explorer ridică și o problemă de standarde. Când încărcați o pagină web, ceea ce se întâmplă sub capotă este că serverul îi trimite browserului dumneavoastră un document conținând toate elementele de pe pagină (text, imagini etc.) împreună cu instrucțiuni de formatare și așezare (culori, chenare, fonturi etc.). Datoria browserului este să afișeze pagina conform acestor specificații. Acum, există zeci de browsere pe lume. Firefox și Internet Explorer domină piața, dar există multe altele. Și sigur că niciun browser nu respectă perfect standardele, pentru că standardele sunt uriaș de amănunțite. Așadar, unele pagini arată mai mult sau mai puțin incorect în unele browsers. Când eu creez o pagină web, o scriu conform standardelor și mă aștept să arate bine în cât mai multe browsere. În Firefox în special pot să și încarc pagina și să mă asigur cu ochii mei că arată bine. Dar nu am cum să văd cum arată pagina în Internet Explorer sau în alte browsere brevetate, pentru că nu pot să rulez aceste programe cu conștiința împăcată.

Softwareul brevetat este rău. El este cosmetizat și ne e greu să-l vedem ca pe ceva rău, pentru că producătorii lui sunt oameni drăguți și inteligenți care nu par să facă nimic rău, decât că stau la calculatoarele lor și tastează. Dar cu toate acestea este rău. Dintr-o perspectivă socială, el subminează spiritul omenesc de împărțire și colaborare; ne deformează noțiunea de proprietate intelectuală; și, când un prieten îmi cere o copie a programului, softwareul brevetat mă obligă să aleg între a fi un prieten rău sau un cetățean rău. Dintr-o perspectivă morală, el incubează un concept pervertit în mintea unei generații întregi: că cineva îmi poate arăta un document și în același timp mă poate împiedica să repet informația pe care o învăț (cum rămâne cu vorbirea liberă?). Dintr-o perspectivă tehnică, software-ul brevetat duce la escaladarea războaielor cu patente; și împiedică progresul cheltuind timp și efort pentru a face ilegal ceva ce necesită adesea o singură apăsare de buton.

De aceea, vă rog să luați în calcul posibilitatea de a comuta la un browser „software liber”.